Wybierz format : Kalendarz z notesem Kalendarz z notesem MAXI Kalendarz z notesem MINI Kalendarz biurkowy z długopisem

Regulamin drukarni internetowej dostępny jest pod adresem internetowym:

 •          http://www.drukarnia-danpol.pl/content/3-regulamin
 •          http://www.drukarnia-danpol.pl/regulamin.pdf

 

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ

DRUKARNIA-DANPOL.PL

 

 1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2.        USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ
 3.        WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
 4.        SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5.        KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 6.        WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 7.        POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 8.        PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9.        POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Drukarnia internetowa dostępna pod adresem internetowym www.drukarnia-danpol.pl prowadzona jest przez DANIELA WITKOWSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DAN-POL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DANIEL WITKOWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6310026043, REGON 270168724, adres poczty elektronicznej: sklep@drukarnia-danpol.pl.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Drukarni internetowej (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.      Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Drukarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.   DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.drukarnia-danpol.pl.

1.4.2.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3.   FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.4.   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.5.   KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.6.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7.   KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.4.8.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Drukarni Internetowej.

1.4.9.   PRODUKT – dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Sprawdzania.

1.4.10.PLIKI GRAFICZNE – projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta.

1.4.11.PROJEKT GRAFICZNY – projekt Produkt przygotowany odpłatnie przez Sprzedawcę zgodnie z uwagami Klienta.

1.4.12.REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni internetowej.

1.4.13.SPECYFIKACJA – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu

1.4.14.SPRAWDZANIE – odpłatne sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji.

1.4.15.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – DANIEL WITKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DAN-POL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DANIEL WITKOWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6310026043, REGON 270168724, adres poczty elektronicznej: sklep@drukarnia-danpol.pl.

1.4.16.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni internetowej.

1.4.17.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni internetowej.

1.4.18.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.19.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

2.1.      W Drukarni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.   Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Potwierdź”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres dostawy , adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.

2.1.2.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Drukarni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków: (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) kliknięciu pola „Zatwierdź”, a następnie w nowowyświetlonym oknie potwierdzeniu chęci złożenia Zamówienia poprzez (3) kliknięcie pola „OK” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Drukarni internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, rodzaj Produktu/ów, ilość Produktu/ów, cechy Produktu/ów, Sprawdzanie Plików Graficznych (fakultatywnie), Projekt Graficzny (fakultatywnie), miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.      Po złożeniu Zamówienia Klient ma możliwość przesłania Sprzedawcy Plików Graficznych - w tym celu należy (1) na stronie po złożeniu Zamówienia kliknąć pole “Dodaj plik graficzny do druku”, (2) wybrać Pliki Graficzne oraz (3) kliknąć pole “Rozpocznij kopiowanie plików”. Przesłanie Plików Graficznych możliwe jest także przy wykorzystaniu serwera FTP Sprzedawcy zgodnie z procedurą opisaną na stronie Sklepu Internetowego w zakładce “Połączenie z FTP”.

2.1.3.   Newsletter – na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.2.      Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1.   Konto oraz Newsletter w Drukarni Internetowej świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2.   Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.3.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1.   Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2.   Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3.   Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.3.4.   Zalecana rozdzielczość ekranu: 1680x1050.

2.3.5.   Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Drukarni internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.5.      Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Drukarni internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni Internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4.      Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1.   W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

3.4.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.3.   Sprawdzanie Plików Graficznych, rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę

3.4.4.   Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzane jest niezwłocznie (maksymalnie w ciągu jednego Dnia Roboczego) Sprawdzanie przez Sprzedawcę Plików Graficznych. W przypadku gdy w wyniku Sprawdzenia okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informację Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionych Plików Graficznych.

3.4.5.   Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie:

3.4.5.1.      Zakończenia Sprawdzania Plików Graficznych (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek) albo

3.4.5.2.      Otrzymania prze Sprzedawcę od Klienta poprawionych przez niego Plików Graficznych zgodnie z uwagami Sprzedawcy przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Sprawdzania Plików (w razie konieczności wprowadzenia poprawek).

3.5.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Drukarni internetowej, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni internetowej Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY  PŁATNOŚCI

4.1.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.   Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.   Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Drukarni internetowej oraz na stronie https://transferuj.pl/metody-platnosci.html.

4.2.      Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl.

4.3.      Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.3.1.   Transferuj.pl - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

5.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1.   Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.1.2.   Przesyłka paletowa.

5.1.3.   Odbiór osobisty pod adresem: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze – w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.2.      Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.3.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 3.4.5. Regulaminu.

6.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1.      Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2.      Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1.   Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

6.2.2.   Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drukarnia-danpol.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

6.2.3.   W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.4.   W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.      Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2.   Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drukarnia-danpol.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

7.1.3.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

7.1.4.   W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.2.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Drukarni internetowej:

7.2.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Drukarni internetowej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Drukarni internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drukarnia-danpol.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze.

7.2.2.   Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3.   Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4.   Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.      Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Asnyka 12, 41-806 Zabrze.

8.2.      W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.3.      Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

8.4.      Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2.      W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3.      W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4.      Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9.5.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.7.      Zasady dotyczące reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu przez Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem: 

9.7.1.   Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy - pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.

9.7.2.   Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad Produktu – w takim wypadku Klient zgodnie z żądaniem Sprzedawcy udostępnia Sprzedawcy zakwestionowany Produkt lub przesyła go do Sprzedawcy. W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Produktu.

9.7.3.   W opisie reklamacji należy podać dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie reklamacyjne.

9.7.4.   Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 10 Dni Roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 9.7.2. – w tym wypadku termin liczy się od dnia udostępnienia lub przesłania przez Klienta Produktu Sprzedawcy.

9.7.5.   Reklamacje dotyczące druku z Plików Graficznych nieprzygotowanych zgodnie z naszą specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu nie będą uwzględniane.

9.7.6.   Przy wydruku tekstów z czterech kolorów teksty mogą być niespasowane, co nie podlega reklamacji.

9.7.7.   Przy zastosowaniu ramki w Plikach Graficznych (szczególnie na małej powierzchni np. wizytówki) ze względu na tolerancję błędu krajarki wynoszącą do 2 mm, Produkt po obcięciu może wyglądać nieestetycznie i nieprofesjonalnie, co nie podlega reklamacji.

9.7.8.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

9.7.9.   Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.

9.7.10.Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy.

9.7.11.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym - porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.

9.7.12.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego).

9.7.13.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się, taki który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji.

9.7.14.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyraźne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach.

9.7.15.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania przy gramaturach papieru powyżej 170 g.

9.7.16.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.

9.7.17.W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie, że ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.

9.8.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Wszelkie prawa autorskie do Drukarni Internetowej, w tym do jej nazwy, logo, szaty graficznej, treści, układu i kompozycji posiada Usługodawca i jako takie korzystają one z ustawowej ochrony prawnej.

10.2.    Umowy zawierane poprzez Drukarnia internetowa zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.3.    Zmiana Regulaminu:

10.3.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

10.3.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.3.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Drukarni internetowej przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.5.    Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych

 

 • Format pliku. Plik produkcyjny winien być dostarczony w formacie pdf. Przyjmowane są także formaty: eps, tiff lub jpg.
 • Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated.
 • Wymiary. Wymiar netto (po obcięciu) pliku winien być zgodny z Zamówieniem, a wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady po 3 mm z każdej strony. Dla przykładu: ulotka o wymiarze docelowym (po obcięciu) A4 czyli 210x297 mm winna być przygotowana w formacie brutto ze spadami: 216x303 mm.
 • Spady. Na spadach winny znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.
 • Marginesy wewnętrzne. Ze względu na technikę procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.
 • Strony publikacji. Awers i rewers ulotek powinien  znajdować się w jednym pliku produkcyjnym (jako pdf dwustronicowy), bądź w dwu osobnych plikach.
 • Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black.
 • Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze, winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią.
 • Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.
 • Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić 300 do 600 DPI.
 • Lakier UV. W wypadku publikacji lakierowanych miejscowo, do pracy należy dołączyć maskę na lakier, jako osobny plik w kolorze black 100%.